ചാർജ് വർധന ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചത്,പുതിയ ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല;ആന്റണി രാജു

ചാർജ് വർധന ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചത്,പുതിയ ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല;ആന്റണി രാജു

ബസ് ചാർജ് വർധനവ് ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചതായിരുന്നുവെന്നും ബസ് ഉടമകൾ അനാവശ്യമായി സമരത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ചാർജ് വർധന ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ അംഗീകരിച്ചതാണ്. അത് എങ്ങനെ വേണം എപ്പോൾ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം വൈകുന്നതിലാണ് ഈയൊരു താമസം. ആ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല. അതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബസ് ചാർജ് വർധന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു.സമരം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണുണ്ടായതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. […]

Read More