നിപ വൈറസ് പകർന്നത് റംബൂട്ടാനിലൂടെയെന്ന് സംശയം; പരിശോധന തുടങ്ങി

നിപ വൈറസ് പകർന്നത് റംബൂട്ടാനിലൂടെയെന്ന് സംശയം; പരിശോധന തുടങ്ങി

നിപ വൈറസ് പകർന്നത് റംബൂട്ടാനിലൂടെയെന്നു സംശയം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റബൂട്ടാൻ പഴം മൂന്നു വീടുകളിൽ നൽകിയിരുന്നു. ഇതാണോ വൈറസ് ബാധക്കും കാരണമായതെന്ന് പരിശോധിക്കും. ധാരാളം വവ്വാലുകൾ റംബുട്ടാൻ പഴം ഭക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടമായി ഈ മരത്തിൽ എത്താറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് നിപ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടിക്ക്‌ ഏങ്ങിനെ നിപ വൈറസ് ബാധിച്ചു എന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അന്വേഷണവും തെളിവും ശേഖരിക്കുവാനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. പാഴൂർ ഭാഗങ്ങളിലെ വീടുകളും കുട്ടി ആടിനെ […]

Read More