കുന്ദമംഗലം: ചൂലാംവയൽ കോണിക്കൽ കുടുംബസംഗമം നടത്തി. കുന്ദമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് അരിയിൽ അലവി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഉണ്ണി പാച്ചോലക്കൽ അധൃക്ഷതവഹിച്ചു.M.P.കേളുക്കുട്ടി,ഗിരീഷ് ആബ്ര,കോയ തോട്ടത്തിൽ,സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോണിക്കൽ, ശിവശങ്കരൻ മേലേടത്ത്, രാജൻ കോണിക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ചെക്കു പാ ച്ചോലക്കൽ,മാധവി പാ ച്ചോലക്കൽ,ദേവകി നടുക്കണ്ടിയിൽ,ലക്ഷ്മി നടുകണ്ടിയിൽ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.വിവിധ മത്സരങ്ങൾ, കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *