കുന്ദമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 23ാംവാർഡിലെ കാരക്കുന്നുമ്മൽ അങ്കണവാടിയിൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ ഫാത്തിമ ജെസ്ലി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ കോണിക്കൽ,ഭാഗി കാരക്കുന്നുമ്മൽ, എ.ഷീജ,മൈമൂന കാരക്കുന്നുമ്മൽ,ആഷിബ കാരക്കുന്നുമ്മൽ എന്നിവർ പരിപാടിയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് ആയി ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *